Здрав, сигурен, способен, спремен и мотивиран работник - врвен општествен приоритет.

ВЛИЈАНИЕТО НА ЕПИДЕМИОЛОГИЈАТА ВРЗ БИЗНИС СЕКТОРОТ


Здрав, сигурен, способен, спремен и мотивиран работник не е само индивидуална цел, туку и врвен општествен приоритет, што се обезбедува преку навремена превенција - најважниот сегмент во спречувањето на појава на заболувања кои може да настанат заради негативно влијание на факторите на микроклимата во работната средина - општа нехигиена, појава на патогени микроорганизми (бактерии, вируси, паразити), штетни инсекти (муви, комарци, оси, буба шваби и др.) и штетни глодари (глувци, стаорци). И не само во однос на здравјето на луѓето, туку и во однос на спречување на материјална штета од страна на штетни глодари (оштетување на печатена документација, опрема).

Институции, закони, прописи, работни организации и поединци кои директно се вклучени во постигнување на оваа цел, го чинат она што се нарекува систем за безбедност и здравје при работа во Република Северна Македонија.


Секој човек значаен дел од својот живот поминува на работното место. Работата претставува неопходност и услов за обезбедување на егзистенција, но и постојан предизивик за безбедноста и здравјето на секоја единка во заедницата во целина. Човекот работи за да создаде, за да заработи, за да ги исполни своите професионални цели, за да напредува и усовршува. Но, примарна цел на секој работен човек треба да биде зачувување на физичкото и психичкото здравје во тек на работниот век, како би можел непречено и долговечно да ужива во плодовите на својата работа.Опасности и штетности кои се, во поголема или помала мера, присутни на секое работно место може да доведат